Obchodní podmínky

1. Úvod

Copywriting.cz je služba, která spojuje všechny formy copywritingu. Můžete prodávat a kupovat hotové články, poptávat nebo psát texty, dostávat nabídky na napsání textu, objednávat reklamní články na webech nebo publikovat články na webech.

2. Definice základních pojmů

Uživatel

Je fyzická nebo právnická osoba, která se registrovala do služby Copywriting.cz a plánuje využívat nebo využívá službu Copywriting.cz. Uživatel může být copywriterem nebo zadavatelem.

Copywriter

Je uživatel, který prostřednictvím systému Copywriting.cz prodává již originální hotové texty nebo píše jedinečné texty na základě požadavků zadavatele.

Zadavatel

Je uživatel, který prostřednictvím systému Copywriting.cz nakupuje nebo poptává texty.

Článek na prodej

Je originální (nezkopírovaný, jedinečný) text, který copywriter prodává prostřednictvím služby Copywriting.cz. Článek na prodej musí být v danou chvíli umístěn výlučně na Copywriting.cz. Článek nesmí být nabízen zároveň i jinde. Článek nesmí být publikován nikým jiným než zadavatelem, který článek zakoupil.

Poptávka

Jedná se o poptávku na vytvoření textu dle požadavků zadavatele.

Objednávka u konkrétního copywritera

Cenou článku se rozumí cena za publikaci a napsání článku. Pokud si zadavatel dodá vlastní článek, pak je to cena pouze za publikaci článku. V opačném případě je cenou za článek součet ceny za publikaci a napsání.

Cena článku

Cena článku je rozdílná u copywritera a zadavatele. Copywriter si stanovuje cenu, kterou očekává bez provize, zatímco zadavatel vidí cenu již s provizí. Provize za prodej článku je !%!article_charge % k ceně článku jakou si stanovil copywriter.

Cena poptávek/objednávek

Cena poptávek/objednávek je také rozdílná u copywritera a zadavatele. Zadavatel si stanovuje cenu za poptávku/objednávku textu, z tého částky je poté odečtena provize systému !%!offer_charge % a copywriter vidí již cenu, poníženou o tuto provizi. Tuto cenu po dokončení a schválení textu dostane připsanou na jeho účet.

Umístění reklamního článku

Článek musí být na webu uveřejněn po celou dobu fungování webu. Nejméně však po dobu 1 roku od data publikování. Pokud zadavatel neuvede typ odkazu v článku, bere se jako follow. Jinak dle přání zadavatele.

Arbitráž

zadavatel má u druhé revize textu možnost postoupit text do arbitráže. Například v případech, kdy není s textem spokojen. V takovém případě je provozovatel oprávněn rozhodnout dle svého uvážení a je oprávněn proplatit text, vrátit na přepsání nebo celou zakázku stornovat.

Pokud není uvedeno jinak, tak všechny ceny uvedené v systému jsou bez DPH.

3. Provozovatel

Provozovatelem systému je WebDeal s.r.o., oddíl C vložka 55453 vedená u Krajského soudu v Ostravě.
Šumvaldská 589
78386, Dlouhá Loučka
IČ: 29462126, DIČ: CZ29462126
Provozovatel je plátcem DPH.

4. Navýšení kreditu

Dobití kreditu probíhá formou bankovního převodu na číslo účtu: !%!bank_account/!%!bank_code (Fio banka a.s.) Po úhradě je v případě bezhotovostního převodu kredit připsán automaticky a to nejpozději do 1 hodiny od obdržení platby. Pokud uživatel není plátcem DPH v jedné z členských zemí EU (vyjma ČR), pak mu bude přičten kredit bez DPH. Uživatel je povinen vždy uvádět variabilní symbol, v případě, že jej neuvede nebo jej uvede chybně bere na vědomí, že taková platba nemusí být rozpoznána a správně připsána na účet. V případě, že uživatel tuto skutečnost zjistí, bez zbytečných odkladů o tom informuje provozovatele.

5. Vyplacení kreditu

Výplata probíhá na základě žádosti o výplatu ve Stav účtu. V případě žádosti o výplatu postupuje žádost ke schválení. Peníze jsou převedeny okamžitě po schválení na bankovní účet, který uživatel vyplnil.
Po žádosti o výplatu se vybraná částka na účtu žadatele zablokuje do doby než je schválena (poté se odečte) nebo zamítnuta (poté se vrátí žadateli zpět na účet). Minimální výše pro vyplacení je 1500 Kč. Maximální 10 000 Kč. Mezi 2 žádostmi o vyplacení musí uběhnout alespoň 30 dnů od doby provedení výplaty té první. Provozovatel má lhůtu 7 dnů na zpracování výplaty (od doby dodání všech podkladů ze strany uživatele).

Výplata na živnost
V případě, že uživatel má živnostenské oprávnění, je povinnen zaslat fakturu provozovateli s fakturačními údaji uvedenými v bodě 3. Bez zaslání faktury není možné výplatu schválit.

Výplata bez živnosti
Pokud uživatel nemá živnostenské oprávnění, má na výběr, zda chce peníze vyplatit na dohodu o provedení práce nebo smlouvu o dílo.
Při výběru dohody o provedení práce, pak je mu ihned po vygenerování žádosti odeslána dohoda o provedení práce na e-mail, kterou je uživatel povinen podepsat a buď poštou odeslat na adresu sídla firmy nebo elektronicky oskenované na e-mail ze kterého mu žádost přišla.
Při výběru smlouvy o dílo, pak dává provozovateli souhlas - mandát, aby systém Copywriting mohl automaticky vystavit smlouvu o dílo. Taková smlouva je pak platná počátkem převodu peněz ze systému na účet uvedený ve smlouvě. Uživatel je pak povinen provést případné zdanění.

Vrácení kreditu lze uskutečnit pouze u kreditu, který si uživatel dobil v posledních 30 dnech od podání žádosti o vrácení.
Nelze vrátit kredit, který byl přičten jako bonus (např. za dobití vyšší částky; při různých akcích atp.).

6. Reklamace

Veškeré reklamace podléhají reklamačnímu řádu.

7. Prohlášení

Uživatel prohlašuje, že:

  • Všechny informace poskytnuté systému Copywriting.cz jsou aktuální a správné. V případě změny provede jejich aktualizaci bez zbytečného odkladu.
  • Je starší 18 let.
  • Je autorem článků, které píše na základě poptávky nebo objednávky, nebo má k těmto textům práva k prodeji.
  • Má veškerá potřebná práva, pravomoc a oprávnění k uzavření této smlouvy.
  • Se bude chovat slušně a zdrží se vulgárních projevů.

8. Autorská práva a jejich licence

V případě, že je článek, který je předmětem transakce (zakoupený či vytvořený na základě poptávky zadavatele), chráněn autorským právem na základě zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, uděluje jeho autor zadavatelovi či jeho nabyvateli výhradní licenci k jeho užití bez jakéhokoliv omezení ke všem způsobům možného užití. Zároveň s tím autor okamžikem úhrady plnění za článek převádí zadavatelovi veškerá autorská majetková práva k tomuto článku. Autor zároveň souhlasí, že odměna či plnění poskytnuté za článek je dostatečnou náhradou za převod majetkových práv k článku.

Zadavatel je tak zejména, ale nikoliv pouze, oprávněn (i) zveřejnit článek pod vlastním jménem či pod jménem jiné osoby; (ii) článek dle své potřeby upravovat a měnit; (iii) článek zveřejňovat opakovaně, na různých místech bez jakéhokoliv teritoriálního omezení; (iv) článek užít v rámci jiného díla či obsahu třetích stran; (v) převést majetková práva k článku nebo jejich část ve prospěch třetích osob.

Autor článku není oprávněn článek, jež byl prodán zadavatelovi či vytvořen na jeho objednávku, poskytovat dalším osobám či umožnit jeho další šíření, a to ani v pozměněné formě.

9. Výpověď nebo reklamace

Uživatel může kdykoliv dle svého uvážení ukončit své působení ve službě Copywriting.cz, a to přestáním využívání služby.: Reklamace se řídí reklamačním řádem, který je dostupný na adrese Copywriting.cz.

10. Sankce

Provozovatel si vyhrazuje právo uživateli pozastavit nebo zablokovat účet, pokud zjistí porušení těchto podmínek (včetně zůstatku kreditu).
Pokud se uživatel nepřihlásí do systému déle než 1 kalendární rok (365 dnů), je provozovatel oprávněn mu zrušit účet nebo strhnout kredit a zbylé prostředky použít na rozvoj a údržbu systému.
Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat účet copywritera při zjišení nespolehlivosti (alespoň 2 nesplněné zakázky během 30 dní) nebo pokud se uživatel dopouští nekalého jednání, vyhrožování nebo je agresivní. Pokud jsou vydělané prostředky menší než je limit pro vyplacení, jsou použity na rozvoj a údržbu systému.
Pokud činností uživatele vznikne provozovateli škoda, je provozovatel oprávněn tuto škodu nárokovat po uživateli, který ji zavinil.
Uživatelé mají zakázáno sdělovat si nebo vyžadovat po protistraně kontaktní údaje mimo systém. Pokud toto uživatel poruší, tak systém nenese odpovědnost za proplacení takové zakázky a uživateli může být zablokován účet.
Uživatel, který byl už jednou zablokován, má přísný zákaz zakládat další účty. Při zjištění porušení je provozovatel oprávněn dané účty zablokovat a i s kreditem.
Provozovatel si vyhrazuje právo chtít po uživateli poplatek 500 Kč (bez DPH) za každou započatou hodinu, kdy musí řešit následky chování uživatele vzniklé porušením těchto podmínek.

11. Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obchodní podmínky serveru Copywriting.cz a je povinen tuto skutečnost oznámit.
Uživatel souhlasí s aktuálním zněním obchodních podmínek pokaždé, když použije službu Copywriting.cz. V případě nesouhlasu není uživatel oprávněn využívat systém od data zveřejnění nových obchodních podmínek.
Užíváním serveru Copywriting.cz souhlasíte s obchodními podmínkami.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za články a jeho případné vady.
Provozovatel nenese odpovědnost za činy uživatelů.
Provoz serveru je bez jakýchkoliv záruk. Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené jeho chodem.

Máte nějaký dotaz?

Napište nám na info@copywriting.cz

Najdete nás také na

Facebook Twitter